Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Inne Hospitalizacja

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

Kserokopia dokumentacji medycznej lub jej wydruk z systemu informatycznego maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia*
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia*
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia*
Opłata za przechowanie zwłok powyżej 72h – opłata za 1 dobę 50 zł
Opłata rekompensująca koszty (media) związane z dodatkową opieką nad pacjentem 25 zł/dobę

 

*Podstawą wyliczenia kwoty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849), tj.:

Art. 28, ust. 4 – Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Podmiot leczniczy przekazuje pacjentom cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej
z aktualnymi cenami wyliczonymi na podstawie ww. przepisów.