Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Zespół etyczny

W szpitalu funkcjonuje Zespół Etyczny.

W przypadku pojawienia się problemu natury etycznej pacjent/ opiekun pacjenta/ personel może zgłosić to na piśmie w skrzynce opisanej „Problemy Etyczne” lub osobiście przedstawicielowi Zespołu Etycznego.

Pacjent, który oczekuje rozwiązania zgłoszonego problemu etycznego bez zbędnej zwłoki, fakt złożenia wniosku zgłasza pielęgniarce, która poinformuje o tym przedstawicieli Zespołu Etycznego.

Do zadań Zespołu Etycznego należy:

  1. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów natury etycznej w Szpitalu.
  2. Rozwiązywanie dylematów etycznych, udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
  3. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny -pacjent, pacjent – osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pracownikami.
  4. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Pracownika, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.
  6. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w opiece zdrowotnej.
  7. Przekazywanie do Zespołu ds. Jakości wniosków do doskonalenia programu działań dla poprawy jakości.